Формуляр


  До
Центъра за професионално обучение
на планински водачи към
Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"


З А Я В Л Е Н И Е


От: ...............................................................


ЕГН: .....................................................
               (трите имена на кандидата)  
адрес: .......................................................... телефон: .............................................

e-mail: ..........................................................
моб. телефон: ......................................
   
Желая да премина курса за професионално обучение по професията "планински водач", код 812020 по класификацията на Националната агенция за професионално образование и обучение, трета степен на професионална квалификация.
Форма на обучение: РЕДОВНО ДИСТАНЦИОННО
                                                       (Заградате предпочитаното)  

Моля да бъда допуснат до входящите тестове за курс за професионално обучение на планински водачи.

Прилагам:
 


1. Медицинско свидетелство валидно за обучение във висши учебни заведения в Република България.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Ордер за платена такса за разглеждане на документите в размер на 60 лв.

   
София, ............................ Подпис на кандидата:
                     (дата)  
   

Наредба № 8   Изтеглете формуляра

Онлайн форма за подаване на заявление за участие в курсоветеДатите на следващите входящи тестове можете да проверите в раздел Тестове!
Посетете и страницата ни във Facebook