НАРЕДБА № 8 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ"                                        Издадена от Министерство на образованието и науката
                                        Обн. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г.


   Пълен текст на наредбата
НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен

на професионална квалификация за професия код 812020 Планински водач


   Пълен текст на програмата
ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


   Пълен текст на закона
НАРЕДБА № 3 ОТ 15 АПРИЛ 2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


   Пълен текст на наредбата

Посетете и страницата ни във Facebook