Характеристика на професията
"ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ"


1) Определение

1.1. Планинският водач е специалист, който обича и познава планините, умее да се движи и пребивава в тях и който е поел ангажимента да води човек или група хора в планината, с произтичащите от това отговорности, като им покаже най-доброто от нейната природа и своите познания.

2) Функционален профил

2.1. Да води и придружава туристи или групи от туристи в планинска и природна среда.

2.2. Да упражнява професията "планински водач" като свободна или в рамките на трудови правоотношения с туристически агенции, организации и институции.

3) Единни изисквания за упражняване на професията "планински водач"

3.1. Право да упражняват професията "планински водач" имат лица, притежаващи удостоверение за правоспособност. Удостоверението се издава от държавна изпитна комисия, в която участват и представители на гилдията на планинските водачи.

3.2. Право на участие в курс за обучение имат лица навършили 18 години с диплом за средно образование, успешно издържали изпити по физическа издържливост, ориентиране и преминаване на трудни терени и представили медицинско свидетелство за здравословното си състояние. Придобилите квалификация в системата на професионалното образование и обучение получават право да упражняват професията "планински водач" след полагане на изпит съгласно точка 3.3. и ако отговарят на останалите изисквания за това.

3.3. За допускане до изпита пред държавната комисия е необходимо кандидатът да е преминал редовен курс на обучение за планински водачи с продължителност не по-малка от една година. Курсът се провежда по единен учебен план.
Посетете и страницата ни във Facebook