Център за професионално обучение


УТВЪРДИЛ:
Орлин Чачановски
Директор на Центъра

УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА "Е"


Наименование на професионалното направление и код:
Пътувания, туризъм и свободно време, код 812

Наименование на професията и код: Планински водач, код 812020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Туризъм, код 8120201, степен на професионална квалификация - ТРЕТА

 • Срок на обучение: 9 месеца
 • Общ брой часове за квалификация по основната специалност: 900 часа
 • В това число задължителна подготовка:
  • По теория и
  • По практика
 • Общ брой часове за специализирана подготовка по свободни избираеми предмети: 60 часа
 • Обучение по чужд език и компютърна грамотност
 • Форма на обучение: вечерна
 • Организационна форма: квалификационен курс

гр. София, Февруари 2005 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

След завършване на професионалното обучение по професията, обучаемият трябва:

Да знае:

 1. Характеристиките на националния и международния туристически пазар и тенденциите в тяхното развитие.
 2. Нормативната база в областта на туризма в България.
 3. Нормативната база в областта на защитата на природното и културното наследство - както национална, така и международна, засягаща България.
 4. Нормативната база в областта на застраховането свързано с туризма.
 5. Принципите за работа с индивидуални клиенти и малки групи.
 6. Принципите, начините и средствата за оказване на долекарска помощ.
 7. Принципите и начините на организиране и осъществяване на туристическо пътуване.
 8. Принципите за ориентиране и придвижване в различни метеорологични условия и по разнообразни терени.
 9. Съвременната туристическа екипировка, тенденции в развитието на екипировката, методи на използване.

Да може:

 1. Да придружава клиенти в българските планини, културни и исторически обекти.
 2. Да гарантира безопасността и сигурността на клиентите при всякакви условия.
 3. Да оказва долекарска помощ.
 4. Да забавлява клиентите и да ги запознава с характеристиките на българската природа, култура, история и бит.
 5. Да организира и изпълнява преходи с клиенти с различна сложност и специфики.
 6. Да предотвратява, управлява и спомага за разрешаването на конфликти сред своите клиенти.
 7. Да работи с различни видове лична и групова екипировка.
 8. Да консултира и подпомага клиентите при избор и използване на екипировката, както и по различните начини на придвижване в зависимост от ситуацията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

Наименование на предметите
Общ бр. часове
I. Теория  
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 500
Планинарство 140
Климатични особености на планината 40
Ориентиране 30
Теория на туризма 35
Придружаване на клиенти 50
Социална психология 35
Биоразнообразие и екология 60
Долекарска помощ и транспортиране на пострадал 80
Правна рамка на туризма 30

 

 
ИЗБИРАЕМИ ПРЕДМЕТИ 180
Актуални проблеми в туризма 7
История на професията “планински водач” 8
История и култура на балканските народи 15
Традиционен български фолклор 15
Християнство и ислям на Балканите 15
Ски-техника и придвижване със ски 120

 

 
II. Практика  
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 500
Планинарство 250
Климатични особености на планината 20
Ориентиране 50
Придружаване на клиенти 70
Социална психология 10
Биоразнообразие и екология 20
Долекарска помощ и транспортиране на пострадал 80

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията "планински водач".
 2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.
 3. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удоставерява със свидетелство за професионална квалификация.
 4. Възможности за допълнителна квалификация - "Планински водач със ски".

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Наименование на учебните предмети

Брой часове

1.

Планинарство

Поведение в планината

50

Техника на привдвижване по различни терени зиме и лете

80

Осигуровки

20

Етика в планината

10

Екстремни ситуации в планината

100

Бивакуване на открито

50

Организиране на спасителна акция

80

2.

Климатични особености на планината

Принципи на планинската метеорология

5

Приложни методи за предвиждане на времето

5

Сняг и лавини

50

3.

Ориентиране

Принципи на топографията и ориентирането

20

Видове карти. Работа с карта.

25

Триангулация и движение по азимут

25

Съвременни уреди за ориентиране

10

4.

Теория на туризма

Видове туризъм. Алтернативен туризъм

10

Туристически ресурси и туристически пакети

10

Видове туристически услуги

5

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

10

5.

Придружаване на клиенти

Съвременни изисквания за планинския водач

10

Съставяне на програма

5

Организация и планиране на преход

10

Осъществяване на преход

30

Екипиране и преминаване на трудни терени

25

Екскурзоводско обслужване

30

Анимация на туристическа група

5

Работа с местни доставчици на услуги и други партньори

5

6.

Социална психология

Психология на малките групи

10

Нагласи, очаквания и национални особености на туристите

15

Изграждане на екип

10

Преодоляване на конфликти

10

7.

Биоразнообразие и екология

Същност на биоразнообразието

10

Заплахи за биоразнообразието

10

Начини и методи на опазване

20

Връзка околна среда-туризъм

20

Защитени територии

20

8.

Долекарска помощ и транспортиране на пострадал

Основи на анатомията и физиологията

25

Човешкото тяло в планински условия

30

Принципи на първата помощ

40

Методи и начини за оказване на долекарска помощ.

50

Транспортиране на пострадал

10

Планинска аптека

5

9.

Правна рамка на туризма

Нормативна уредба на туризма

10

Застраховки в туризма

10

Регламентиране на професията на планинския водач

5

Отговорности на планинския водач

5

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ПРЕДМЕТИ

10.

Актуални проблеми в туризма

Особености на алтернативния туризъм в български условия

3

Връзка между световните политически събития и туризма

2

Системи за сертифициране в туризма

2

11.

История на професията “планински водач”

История на придружаването в планината

4

Развитие на регламентирането на професията “планински водач”

4

12.

История и култура на балканските народи

История на Балканите в европейски контекст

5

Културни различия и културни взаимодействия

10

13.

Традиционен български фолклор

Особености на българската музика. Традиционни танци

10

Обичаи на етническите групи в България

3

Особености на българската кухня и култура на хранене

2

14.

Християнство и ислям на Балканите

Особености на православното християнство

5

Развитие на християнството на Балканите

5

Християнство и ислям на Балканите – сблъсък и синтез

5

15.

Ски-техника и придвижване със ски

Обучение в ски-техника клас А

30

Обучение в ски-техника клас В

30

Обучение в ски-техника клас С

30

Движение със ски и колани

30

Посетете и страницата ни във Facebook