Кандидатстване, обучение, завършване


 1. Кандидатите за Центъра за професионално обучение на планински водачи подават заявление в електронен формат.
 2. Към заявлението се прилага медицинско свидетелство, каквото се изисква при кандидатстване във ВУЗ и копие от дипломата за завършено средно образование.
 3. Кандидатите заплащат такса за разглеждане на документите и входящи тестове в размер 150 лв. по банков път.
 4. Кандидатите, които отговарят на изискванията за прием (навършили 18 г., завършили средно образование, здрави, подали необходимите документи), се допускат до входящи тестове. Съобщават им се датите на входящите тестове.
 5. Кандидатите се явяват на тест по общи познания за България.
 6. Кандидатите се явяват на тест по физическа подготовка.
 7. За да бъде приет, кандидатът трябва да има поне половината от точките на всеки тест.
 8. Издържалите двата теста се уведомяват писмено от Учебно-методичния съвет.
 9. Кандидатите заплащат таксата за обучение, за което им се издава им се документ.
 10. Заплатилите таксата се разпределят в учебни групи. Съобщава им се учебното разписание.
 11. Учебният курс започва. На курсистите се осигурява определена групова екипировка, както и учебни помагала. Курсистите си осигуряват сами част от екипировката по списък, предоставен от Центъра.
 12. По време на курса се провежда текущ контрол.
 13. След завършване на курса, който трае 18 месеца, се провеждат държавни изпити.
 14. Изпитите са по теория на професията "планински водач" и практика на професията "планински водач". Те се провеждат от държавна изпитна комисия.
 15. На успешно издържалите държавните изпити се издава свидетелство за професионална квалификация "планински водач".

Онлайн форма за подаване на заявление за участие в курсовете
Посетете и страницата ни във Facebook