Общи условия

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Общи условия

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Този устав е приет на Общо събрание, състояло се на 9 декември 2001 г. в хотел „Клуб Владая“, гр. София и влиза в сила от 18 декември 2001 г., допълнен и изменен на 10 март 2007 г., допълнен и изменен на 29 май 2010 г., допълнен и изменен на 29 май 2011 г., допълнен и изменен на 13 октомври 2015 г., допълнен и изменен на 11 май 2021 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

      Чл. 1. /1/ Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“, наричано за краткост Сдружението, е доброволно сдружение на планински водачи, дипломирани по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение. Членове на сдружението могат да бъдат също дееспособни физически и юридически лица, интересуващи се от планински, екологичен и селски туризъм и спортове, практикувани сред природата.
      /2/ Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ.
      /З/ Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

      Чл. 2. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.
На английски език наименованието е “Mountains and People – Association of Bulgarian Mountain Leaders”.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

      Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: град София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №12.

IV. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

      Чл. 4. /1/ Цел на Сдружението:
      Сдружението има за цел да подпомага и насърчава развитието на устойчив и екологичен туризъм в планинските и полупланинските райони на България и отговорното практикуване на спортове сред природата.
      /2/ За постигане на своите цели Сдружението развива дейност, с която подпомага, защитава и представлява своите членове, като:

 1. Представлява планинските водачи и техните организации, членове на Сдружението на национално ниво;
 2. Работи за изграждане на добрия имидж на професията на планинския водач и нейната разпознаваемост сред обществото;
 3. Съдейства за професионалното организиране и развитие на своите членове, които работят като планински водачи и/или които са професионално ангажирани с работа в планината.

      Чл. 5. Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“, представлява членовете си пред държавни органи, български и международни организации и форуми за решаване на проблеми от общ интерес.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

      Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

      Чл. 7. Сдружението има за предмет на дейност:

 1. Обучение на планински водачи и на лица, ангажирани с работа в планинските и полупланинските райони на страната;
 2. Управление на проекти с национално и международно участие в областта на професионалното обучение, екотуризма и развитието на планинските и полупланинските райони на България;
 3. Предоставяне на информация, свързана с планински и екологичен туризъм, както и за практикуване на спортове сред природата;
 4. Участие в специализирани комисии за разработване, утвърждаване и прилагане на стандарти, свързани с професионалната квалификация и развитието на професията планински водач;
 5. Разработване на стандарти за безопасност, настаняване и обслужване на туристи в планината и в условията на селската къща и среда;
 6. Изграждане и подобряване на базисна инфраструктура, маркировка и екипировка в планините и катерачните обекти с цел безопасност;
 7. Организиране и провеждане спортно-състезателни дейности по планинските спортове – алпинизъм, ски-алпинизъм, ориентиране, спелеология.

VII. СРОК НА ДЕЙНОСТ

      Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок.

VIII. ЧЛЕНСТВО

      Чл. 9. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които са готови да съдействат за изпълнение на основните цели и приемат устава, както и желаят да се ползват от дейността на Сдружението.

      Чл. 10. Почетни членове могат да бъдат физически лица с особен принос за развитието на планинския, екологичния и селския туризъм и на професията на планинския водач.

      Чл. 11. /1/ Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Заедно с молбата кандидатите за членове юридически лица представят преписи от документите си за регистрация и решение на управителните си органи за членство в Сдружението.
      /2/ Управителният съвет разглежда молбата и я внася за гласуване на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание и влиза в сила след заплащане на членския внос.

      Чл. 12. Членовете заплащат встъпителен и годишен членски внос в размер, срок и вид, определен от Общото събрание.

IХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

      Чл. 13. /1/ Всеки член на Сдружението има следните права:

 1. Да участва в управлението на Сдружението;
 2. Да получава информация и да участва в инициативите на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“;
 3. Да се ползва от дейността на „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“;
 4. Да ползва имуществото на Сдружението, доколкото ползването му е съвместимо с целите и предмета на дейност на Сдружението;
 5. Да ползва отличителния знак на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“;
 6. Да получава защита и подкрепа от Сдружение„Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“;
 7. Да присъства на заседанията и да чете протоколите на Управителния съвет.

      /2/ Само редовните членове имат право да избират и да бъдат избирани в органите за управление на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.

      Чл. 14. Всеки член на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ е длъжен:

 1. Да спазва разпоредбите на устава и да изпълнява решенията на органите на управление;
 2. Да заплаща годишен членски внос в рамките на срока, определен от Общото събрание;
 3. Да участва в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите и задачите на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“;
 4. Да спазва екологичните и етичните норми на поведение в дейността си в планината;
 5. Да спомага за увеличаване на имуществото на Сдружението и да не извършва действия или бездействие, които противоречат на целите му и го злепоставят.

      Чл. 15. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

      Чл. 16. Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В този случай те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

      Чл. 17. /1/ Членството се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
 2. При прекратяване дейността на юридическото лице или смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;
 3. С прекратяване на Сдружението;
 4. При изключване по предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание;

      /2/ Основания за изключване могат да бъдат:

 1. Неспазване на устава;
 2. Извършване на действия, накърняващи интересите на Сдружение„Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“;
 3. Отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и поради системно неучастие в дейността на Сдружението. Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението. Управителният съвет докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

      Чл. 18. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

ХI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

      Чл. 19. Органи на управление на Сдружението са Общото събрание – върховен орган на Сдружението и Управителният съвет – негов управителен орган.

ХII. ОБЩО СЪБРАНИЕ

      Чл. 20. /1/ Върховен орган на управление на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ е Общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
      /2/ Юридическите лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват. Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или на неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно или да преупълномощават с права трети лица.
      /З/ Право на глас имат само редовните членове на принципа „един член – един глас“.
      /4/ Общото събрание се свиква:

 1. От Управителния съвет по негова инициатива;
 2. От Управителния съвет по искане на една трета от членовете на Сдружението. В този случай, ако Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по регистрация по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице;
 3. От Управителния съвет по искане на Контролния съвет. Решението на КС, трябва да е в съответвие с неговите правомощия.

      /5/ Свикването става с изпращане на писмена покана – изпратена с e-mail, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.
      /6/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди обявената дата.
      /7/ Общото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от редовните членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се счита за редовно, независимо от броя на присъствалите членове. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и протоколчика на заседанието и се прилага към протокола.
      /8/ Присъствието се установява с писмена регистрация, преди началото на събранието.
      /9/ Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов роднина по права или по съребрена линия до IV степен или по сватовство – до II степен;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да възпрепятства вземането на решение.

      Чл. 21. Общото събрание има следните правомощия:

 1. Приема, изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 3. Приема бюджета на Сдружението;
 4. Определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет и продължителността на техния мандат (до 5 години);
 5. Избира и освобождава членовете и председателите на Управителния и Контролния съвет;
 6. Взема решения за прием и изключване на членове;
 7. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
 8. Взема решения за участие в други организации;
 9. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 10. Взема решения зa разпореждане с имуществото на Сдружението;
 11. Определя размера на членските вноски и срока за тяхното внасяне;
 12. Приема отчетите на Управителния и на Контролния съвет;
 13. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 14. Приема други вътрешни актове;
 15. Избира почетен председател;
  /1/ За почетен председател може да бъде избран човек, с особени заслуги и принос към дейността на Сдружението.
 16. Взема и други решения, предвидени в устава;

      Чл. 22. Решенията по чл. 21, т. 1, 5, 6, 9, 11, 15, се вземат с 2/3 от гласовете на присъстващите с право на глас.

      Чл. 23. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове на Сдружението и другите органи на Сдружението.

      Чл. 24. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие на устава.

      Чл. 25. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ХIII. ПРОТОКОЛ

      Чл. 26. /1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, което го е изготвило и които отговарят за верността на съдържанието му.
      /2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.
      /З/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

ХIV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

      Чл. 27. /1/ Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок не по-дълъг от 5 (пет) години като членовете му могат да бъдат преизбирани неограничено.
      /2/ Управителният съвет се състои най-малко от 5 (пет) лица.
Негови членове могат да бъдат само физически лица и законните представители на юридическите лица — редовни членове на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.
      /З/ Председателят на Контролния съвет участва по право в работата на Управителния съвет без право на глас.

      Чл. 28. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този устав;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. Определя реда и организира дейността на Сдружението в съответствие с програмата, приета от Общото събрание и носи отговорност за това;
 7. Приема правила за работата си;
 8. Приема структурата и щата на помощните органи и определя тяхното възнаграждение;
 9. Взема решения по всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

      Чл. 29. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
      /2/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. За присъстващ се счита член с който е установена двустранна аудио или аудиовизуална връзка, позволяваща по недвусмислен начин да се отчете волята му.
      /З/ Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
      /4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 31 т. 3 и 6 – с мнозинство от всички членове.

      Чл. 30. /1/ Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.
      /2/ Председателят на Управителния съвет се избира за срок до 5 години, но може да бъде освободен от длъжност предсрочно от Общото събрание.
      /З/ Председателят на Управителния съвет има следните права и задължения:

 1. Да представлява Сдружението в съответствие с предоставените му правомощия;
 2. Да свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 3. Да назначава помощен персонал съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 4. Да се отчита пред Общото събрание и Управителния съвет;
 5. В края на всяка финансова година да предоставя на Контролния съвет най-малко десет дни преди датата на Общото събрание доклад за дейността на Сдружението и финансов отчет.

      /4/ Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести движимото и недвижимо имущество на Сдружението.
      /5/ Почетният председател на сдружението има право да представлява сдружението на официални мероприятия и форуми и да участва в заседанията на Управителния съвет, с право на съвещателен глас.

ХV. КОНТРОЛ

      Чл. 31. Всеки член на Сдружението, Управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с устава.

ХVI. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

      Чл. 32. /1/ Контролният съвет се избира от Общото събрание и се състои от трима души.
      /2/ Членове на Контролния съвет могат да бъдат само редовни членове на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.
      /З/ Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
      /4/ Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението.
      /5/ Контролният съвет има следните правомощия:
         а. Следи за спазването на устава;
         б. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание;
         в. Проверява финансово-счетоводната дейност на Сдружението и представя на Общото събрание годишен доклад;
      /6/ Контролният съвет се събира и упражнява своите права поне един път в годината.
      /7/ Контролния съвет, изслушва на своите заседания, членове на асоциацията или органи, чиято дейност обсъжда.

ХVII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

      Чл. 33. Имуществото се състои от пари, право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права на интелектуална собственост и други права, регламентирани от законодателството.

      Чл. 34. Сдружението получава финансови средства от:

 1. членски внос и доброволни вноски на членовете;
 2. спонсорство, дарения или завещания;
 3. лихви и дивиденти;
 4. наем на движимо или недвижимо имущество;
 5. обучение и професионална квалификация на кадри;
 6. приходи от стопански дейности, чрез които се реализират целите на Сдружението;
 7. управление на проекти с национално и международно финансиране в областта на туризма и професионалната квалификация;
 8. целево финансиране от български или чуждестранни лица.

      Чл. 35. Всички членове на Сдружението дължат имуществени вноски – встъпителен и годишен членски внос в размер, вид и срок, определени от Общото събрание.

      Чл. 36. Финансово-счетоводната дейност се организира и управлява от Председателя на Управителния съвет и се контролира от Управителния съвет и от Контролния съвет.

      Чл. 37. Имуществото на Сдружението може да се изразходва само в съответствие с утвърдения годишен бюджет.

      Чл. 38. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриване на загубата. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасяне.

ХVIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

      Чл. 39. /1/ Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:

 1. Разработване и осъществяване на програми и обучение на планински водачи и лица, ангажирани с работа и други дейности в планината;
 2. Разработване и маркиране на туристически и алпийски маршрути;
 3. Осигуряване на водачески услуги;
 4. Консултантска дейност в сферата на устойчивия туризъм и развитието на планинските и полупланинските райони на България;
 5. Разработване и осъществяване на програми и проекти с национално и международно участие в областта на професионалното обучение, екотуризма и развитието на планинските и полупланинските райони на България;
 6. Отдаване под наем на специализирана екипировка;
 7. Организиране на срещи, изложения, спортни прояви и експедиции в България и по света;
 8. Продажба на произведени от АПХ материали.

      /2/ Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират и е в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

      Чл. 40. Сдружението не разпределя печалба.

ХIX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

      Чл. 41. Сдружението се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел по решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на събранието.

      Чл. 42. Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание;
 2. По решение на съда по регистрация, в случай че Сдружението извършва дейност, противна на закона и при неплатежоспособност.

      Чл. 43. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Тя се извършва от Управителния съвет или определено от него лице. Разпределението на останалото след ликвидацията имущество се извършва съобразно решение на Общото събрание.

      Чл. 44. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете съобразно направените от тях имуществени вноски.

      Чл. 45. За всички въпроси, неуредени в настоящия устав, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и в частност на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.