Правилник

Център за Професионално Обучение на Планински Водачи

Правилник

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“

Чл. 1 Този Правилник урежда статута, устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Асоциация “Планини и хора”.

Чл. 2 Центърът за професионално обучение на планински водачи, съкратено ЦПО, е структура, създадена според Закона за професионалното образование и обучение и в изпълнение на членове 4, 7 и 9 от Устава на Асоциация “Планини и хора”.

Чл. 3 ЦПО има за цел обучение по професията “планински водач” първо и второ ниво в България, както и за допълнителните квалификации, съгласно ЗПОО и държавния образователен стандарт за обучение по тази професия.

Чл. 4 Задачите на ЦПО са:

Осигуряване на теоретична и практическа подготовка за водене на клиенти по българските планини, природни, етнографски, исторически и културни обекти.
Утвърждаване на професионалното обучение на планински водачи като главен критерий и условие за предоставяне на услугата “придружаване на клиенти” в България.

Чл. 5 (1) Върховен орган на ЦПО е Управителният съвет на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.

(2) Всички въпроси, неуредени в този Правилник, се решават от Управителния съвет на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“, в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други нормативни актове.

Чл. 6 ЦПО има собствени органи за управление – Учебно-методичен съвет и Директор на Центъра.

Чл. 7 Учебно-методичният съвет е главният орган за управление на ЦПО.

Чл. 8 (1) Учебно-методичният съвет се състои от девет души, включително Директор на ЦПО, избрани за срок от 5 години. Членовете на Учебно-методичният съвет могат да се преизбират.

(2) Членовете на Учебно-методичния съвет се избират от Управителния съвет на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.

(3) Поне един от членовете на Учебно-методичния съвет трябва да е спортен педагог, завършил катедра “Туризъм, алпинизъм и ориентиране” в Националната спортна академия.

Чл. 9 Учебно-методичният съвет заседава поне веднъж месечно. Решенията на УМС се взимат с мнозинство от броя на членовете а не от броя на присъстващите.

Чл. 10 Учебно-методичният съвет:

Приема учебните планове и учебните програми на ЦПО.
Разглежда промени в учебните планове и програми в рамките, поставени от ЗПОО.
Определя изпитните комисии, съгласно ЗПОО и този Правилник.
Одобрява рекламно-информационните материали на ЦПО.
Подготвя входящите тестове.
Следи за изпълнението на учебните планове и учебните програми.
Разглежда жалби по реда на глава VIII от този Правилник.
Решава всички други въпроси, които не са посочени изрично в Правилника като компетенция на други органи.

Чл. 11 (1) Директорът на ЦПО се избира от УС на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ от състава на Учебно-методичния съвет.

(2) Мандатът на Директора е 5 години. Директорът може да се преизбира.

(3) За директор на ЦПО може да бъде избрано лице, което:

има висше образование
има педагогическа правоспособност или поне пет години стаж като предподавател
Чл. 12 Директорът на ЦПО

Осъществява ежедневната работа по управление на ЦПО.
Издава заповеди в изпълнение на този Правилник, решенията на Учебно-методичния съвет.
Подписва и подпечатва официалните документи на ЦПО.
Представлява ЦПО в рамките на този Правилник и Устава на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.
Предлага на Учебно-методичния съвет проектите за документи по този Правилник.
Сключва договори с преподавателите в ЦПО и административния персонал.
Свиква и ръководи заседанията на Учебно-методичния съвет.
Представя ежегодно отчет за дейността на ЦПО пред УС на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.

Чл. 13 ( 1) Центърът осигурява качество на професионалното обучение при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в институциите по чл. 9, ал. 1 от ЗПОО. Качеството се осигурява чрез управление на процеса на развитие на Центъра, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите и усъвършенстване работата на Центъра. За постигане на качество на професионалното обучение се прилагат следните принципи:

– ориентираност на обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
– ангажираност на всички участници в професионалното обучение, свързани с процеса за осигуряване на качество;
– прозрачност и удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
– проучвания и анализи на потребностите от професионално обучение;
– изготвяне на ефективни учебни планове и учебни програми, съобразени с изискванията за обучение на възрастни;
– прилагане на действена система за контрол и периодична оценка на качеството на обучението и своевременно предприемане на необходимите коригиращи действия.
Чл. 14 Цели за осигуряване на качеството на обучението:

– професионална подготовка на индивида, осигуряваща му конкурентоспособност/ реализация на пазара на труда и личностна удовлетвореност;

– постигането на състояние на професионалното образование и обучение, което гарантира високо качество на резултатите, съответстващо на обществените и индивидуалните потребности;

– постигане на висока степен на ангажираност на участниците към целите на професионалното образование и обучение.

Чл. 15 Органи за управлението на качеството са:

– Директора на центъра;
– Учебно-методичния съвет;
– Отговорника по качеството – член на УС, избран от Управителния съвет на Асоциация “Планини и хора” по предложение на Директора на центъра. Докладва пред УС и информира директора за отклонение от правилата. Отговорника по качеството е член на комисията по качеството. ;
(1) Директорът на Центъра организира, контролира и отговаря за цялостната дейност за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качество, като:

– Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
– За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията, директорът определя комисия по чл. 8 от Наредба № 2 от 8 септември 2015 г., в срок не по-късно от 5 януари на всяка календарна година;
– Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването и коригиращи мерки в хода на изпълнението му по чл. 7, т. 2 от Наредба № 2 в срок до 31 януари на всяка календарна година;
– Представя на определеният от УС отговорник по качеството решенията по точки 1 и 2 не по-късно от 10 Януари на всяка календарна година и по т. 3 не по-късно от 10 Февруари на всяка календарна година.
(2) Комисията за осигуряване на качеството изготвя годишен доклад за самооценяване. Доклада се представя в срок не по-късно от 31 януари на всяка година пред Национална агенция за професионално образование и обучение – НАПОО.

(3) Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критерии съгласно Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. ( Обн. ДВ. бр. 70 от 11 септември 2015 г.), като задължително се посочва и видът на инструментариума към него, както и сроковете и отговорностите на лицата по чл. 13 ал. 1.

(4) Самооценяването се провежда по процедури, определени в правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството, като критериите се оценяват с точки, а максималният общ брой точки по всички критерии е 100.

(5) Вътрешна система за осигуряване на качество на професионалното обучение се извършва съгласно Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. ( Обн. ДВ. бр. 70 от 11 септември 2015 г.) и се регламентира в правила, утвърдени от директора на Центъра.

Чл. 16 (1) Контролът върху качеството на квалификационния процес може да се осъществява чрез вътрешен и външен мониторинг на обучението.

Вътрешният мониторинг на обучението се осъществява от директора на Центъра и включва:

– наблюдения върху организацията и провеждането на професионалното обучение;
– провеждане на анкети със завършващите обучението за получаване на обратна информация за качеството и организацията на обучението;
– анализ на постигнатите резултати от изпитите при завършване на квалификационния курс;
– сравнителен анализ на входящите и изходящите квалификационни равнища за установяване нивото и структурата на новопридобитите знания и умения;
– провеждане на експертни срещи на преподавателите по теория и практика за обсъждане на хода на обучението.
(3) Външният мониторинг на обучението може да включва:

– анкети и разговори с работодатели и заявители на обучението;
– външният мониторинг се извършва от НАПОО;
– становища на държавни институции и социални партньори.
(4) При установени качествени разлики между очакваните и получените резултати от професионалното обучение, експертът по методическо осигуряване на обучението организира и предприема съответни корекционни процедури, отнасящи се до актуализирането на съдържанието на учебните планове и програми, усъвършенстване организацията на провеждането на курсовете или повишаване квалификацията на преподавателите.

Чл. 17 (1) При несъответствие на качеството на обучението или придобитата квалификация с предварително обявените условия, всеки обучаем или заявител на обучение има право да подаде жалба или възражение до директора на Центъра, придружени със съответни доказателства.

(2) Жалбите и възраженията се подават не по-късно от 7 календарни дни след приключването на съответния квалификационен курс.

(3) Всички подадени жалби и възражения се завеждат в Дневник за жалбите и възраженията.

(4) Директорът на Центъра взема отношение по жалбата не по-късно от 5 работни дни след подаването ù, освен ако по обективни причини това не е било възможно. В този случай решението се взима не по-късно от 5 работни дни след отстраняването на обективната причина.

(5) При нужда от експертна консултация по жалбата, директорът може да я отнесе за разрешаване до Експертния съвет, който я разглежда и взима отношение по нея на първото заседание след датата на подаването ù.

(6) В случаите, в които решението на жалбата или възражението включва възстановяване на внесени такси за обучение, решението подлежи на утвърждаване от управителния съвет на асоциацията.

(7) Вносителят на жалбата се уведомява писмено за решението по жалбата не по-късно от три работни дни след неговото взимане.

Чл. 18 (1) За обучение в ЦПО се приемат лица, които са навършили 16 години в годината на кандидатстване, са завършили първа степен за средно образование и са в здравословно състояние, позволяващо безопасното изпълнение на дейности, свързани с продължително физическо и психическо натоварване.

(2) Възрастта по т. 1 се доказва с лична карта. Образованието по т. 2 се удостоверява с диплома (свидетелство) за завършена първа степен на средно образование. Здравословното състояние по т. 3 се удостоверява с медицинско свидетелство, каквото се изисква при кандидатстване в Националната спортна академия.

Чл. 19 При кандидатстване в ЦПО кандидатът:

– Подава заявление за кандидатстване по образец;
– Представя документа си за самоличност;
– Представя оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование или по-високо образователно ниво. Оригиналът се връща на кандидата веднага;
– Заплаща такса за разглеждане на документите. Размерът на таксата се определя от Управителния съвет на Асоциация “Планини и хора” по предложение на Учебно- методичния съвет;
Чл. 20 (1) Учебно-методичният съвет разглежда документите, за да установи съответствието им на закона и този Правилник.

(2) След съгласуване с учебно-методичният съвет, директорът на Центъра назначава комисия по приема.

(3) Комисията по приема подготвя, осъществява и оценява два приемни теста – по познания за България и по физическа подготовка и кондиция.

(4) Тестът по познания за България е писмен.

Тестът включва въпроси от историята, културата и географията, религията и общественото устройство на България.
Броят и съдържанието на въпросите се определят от Учебно методичния съвет.
Отговорите се оценяват по точкова система.
Кандидат, получил най-малко 51% от максималния възможен брой точки се счита за успешно положил теста.
(5) Тестът за физическа подготовка и кондиция се провежда в природна среда.

Тестът включва изпитание за издръжливост и изпитание за техника.
Кандидатите се класират по точкова система. За да бъде класиран кандидатът, трябва да има положителна оценка минимум 46 точки.
Изпитанието за издръжливост представлява придвижване с раница с точно определено тегло по предварително определен маршрут за определено време. Комисията по приема определя теглото на раницата, контролно време за преминаване на целия маршрут и отделни негови етапи. Значителните отклонения от контролното време носят намаляване на точките.
Изпитанието за техника представлява придвижване за определено време с раница по очертан полигон, включващ придвижване по стръмен склон, скали и други трудни терени. Значителните отклонения от контролното време, както и неувереното движение, паданията и други грешки, носят намаляване на точките.
Неуспешното преминаване на едно от изпитанията по т. 3 и 4 води до анулиране на теста по физическа подготовка и кондиция.
(6) Комисията по приема обработва резултатите и класира кандидатите според броя на получените точки от двата теста. Определя броя на одобрените за обучение кандидати съобразявайки се с чл. 21 от този правилник и според броя курсове за обучение одобрени от Управителния съвет на Асоциация “Планини и хора” за конкретната учебна година.

(8) В едноседмичен срок от получаване на уведомлението (до откриването на учебната година) приетият кандидат подписва договор за обучение и заплаща таксата за обучение. Размерът на таксата се определя от Управителния съвет на Асоциация “Планини и хора”.

(9) Възможно е заплащането на таксата на две части – 50% при записването и 50% до три месеца по късно. В този случай се заплаща такса с 10% по-висока от нормалната.

(10) Ако кандидатът не заплати таксата в определения срок, той не се приема за обучение в ЦПО.

Чл. 21 След одобряване на класиралите се кандидати, Учебно-методичният съвет формира групи на обучение, като се спазва правилото в една група да няма повече от 12 обучаеми. На класиране подлежат само кандидатите които са получили ДА на събеседването с комисията. Обучаемите в групите се разделят и според желанията им за редовно или дистанционно обучение, писмено изявени от самите кандидати при подаване на документите за кандидатстване. Стремежът е групите да са балансирани.

Чл. 22 Часовете на провеждане на занятията в групите по възможност се правят в различно време на деня.

Чл. 23 Занятията се провеждат от преподаватели, с които има сключен договор от ЦПО.

Чл. 24 Преподавателите отговарят за спазването на учебния план и учебната програма и за качеството на преподаване в ЦПО.

Чл. 25 Формата на обучение в ЦПО е редовна и дистанционна. Обучението в ЦПО е теоретично и практическо. Присъствието на 50% (100% от практическите) от заниманията е задължително. По изключение и при наличието на обективни причини курсистите могат да бъдат освобождавани от някои теоретични занимания. От практически занимания могат да бъдат освобождавани само курсисти завършили по висока степен образование по съответния предмет.

Чл. 26 Теоретичното обучение се провежда под формата на лекции и семинари. Заниманията се провеждат в учебните зали на „Колеж София”, или в други учебни зали отговарящи на изискванията на ЗПОО.

Чл. 27 Практическото обучение се провежда в планинска или друга природна среда, исторически, културни и други паметници, други туристически обекти.

Чл. 28 Съотношението на хорариума на теоретичното и практическото обучение се определя с учебния план, в съответствие с изискванията на ЗПОО.

Чл. 29 Конкретните параметри, часове и място на провеждане на практическото обучение се определят от преподавателите в съответствие със закона, учебния план, учебната програма и този Правилник и се одобрява от директора на ЦПО.

Чл. 30 (1) В рамките на учебната година се осъществява текущ контрол за степента на усвояване на материала от курсистите.

(2) Контролът се осъществява по всяка от преподаваните дисциплини, не по малко от веднъж по теоретичната и веднъж по практическата подготовка.

(3) Текущия контрол е задължителен. Не явилите се на текущ контрол без уважителни причини, трябва да се явят на следваща сесия или със следващ курс.

(4) Текущият контрол се осъществява от преподаващия водил съответната дисциплина. Преподавателят е длъжен да представи протокол от текущия контрол и да осигури поправителна сесия в рамките на семестриалната част на курса.

Чл. 31 При завършване на обучението се полагат държавни изпити по теория и практика на професията “планински водач”.

Чл. 32 До държавен изпит се допускат курсисти успешно завършили курса и притежаващи оценки от текущ контрол по всички предмети по-високи от 2,99.

Чл. 33 (1) Държавните изпити се провеждат от комисия, назначена от директора, съгласно закона и този Правилник.

(2) Комисията се състои от минимум 3-ма души.

(3) В състава на комисията трябва да бъдат включени минимум следните лица:

– Директорът на ЦПО;
– Един преподавател;
– Лекар;
Чл. 34 (1) Държавните изпити се провеждат в съответствие с изискванията на Наредба 3 на МОН за системата за оценяване и методическите указания на НАПОО. Обучаваните, които желаят да положат държавни изпити, подават заявление.

(2) Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема или тест върху учебното съдържание от задължителната професионална подготовка и е с продължителност до четири астрономически часа. Темата е еднаква за всички изпитвани.

(3) Държавният изпит по практика е изпълнение на практическо задание. Всеки, който полага държавния изпит получава индивидуално или групово практическо задание.

(4) Курсистите, които са положили успешно само единия от изпитите (по теория или по практика), се явяват повторно само на този изпит, който не са положили успешно.

Чл. 35На успешно положилите изпита се издава свидетелство за професионална квалификация “планински водач” първа или втора степен, съгласно ЗПОО, след като представят служебна бележка за преминат стаж като помощник-водач с действителни клиенти и продължителност не по-малка от седем дни.

Чл. 36 (1) Всеки курсист има право да отправя запитвания, жалби и възражения по всички въпроси свързани с професионалното обучение.

(2) Жалбите, запитванията и възраженията се подават в писмен вид до Учебно-методичния съвет на ЦПО.

(3) Копие от жалбата (запитването, възражението) се изпраща до Управителния съвет на Асоциация “Планини и хора”.

(4) УМС разглежда жалбите, запитванията и възраженията на първото си заседание след постъпването им и се произнася веднага.

Чл. 37 (1) Учебно-методичният съвет разглежда и взима решения по жалбите, запитванията и възраженията, като взима предвид препоръките и мненията на Управителния съвет, ако такива са формулирани.

(2) Решенията се изпращат в писмен вид до жалбоподателя в едноседмичен срок след разглеждането на жалбата (запитването, възражението).

Чл. 38 ЦПО е институция, гарантираща качество и прозрачност на обучението, контрола и изпитния процес.

Чл. 39 (1) Работата на преподавателите се контролира от Учебно-методичния съвет.

(2) Учебно-методичният съвет:

– Извършва контрол на документацията, водена от преподавателите.
– Извършва поне два пъти в рамките на учебната година непосредствен контрол за качеството на преподаване, спазването на учебния план и учебната програма чрез посещение на занятията.
– Извършва контрол по жалби, запитвания и възражения на обучавани по реда на Глава IX от този Правилник.
Чл. 40 (1) Цялостната дейност на ЦПО се контролира от УС на Асоциация “Планини и хора”.

(2) Управителният съвет:

– Извършва поне веднъж в рамките на учебната година цялостна проверка на дейността и документацията на ЦПО. Резултатите от проверката се оформят в писмен вид и се публикуват.
По мотивирано писмено искане на курсист или член на Учебно-методичния съвет, проверка по т. 1 може да бъде направена по всяко време.
– Извършва контрол по жалби, запитвания и възражения на обучавани по реда на Глава VIII от този Правилник.
– Може да извършва непосредствен контрол на начина, по който се провежда учебния процес, за качеството на преподаване, спазването на учебния план и учебната програма чрез посещение на занятията.
Чл. 41 (1) Учебните програми, учебните планове, информационно-рекламните материали, образците за изпитни документи, както и всички решения на органите на ЦПО, засягащи обучаемите в тяхната цялост, са публични документи.

(2) Всички решения на органите на ЦПО се оформят в писмен вид и са достъпни за лицата, за които се отнасят.

Чл. 42 Органите на ЦПО са длъжни да отговорят на всяко запитване извън предвидените в глава VIII процедури в разумен срок.- 

Чл. 43 (1) Всички решения на органите на ЦПО се оформят в писмен вид.

(2) ЦПО води специална книга, в която се записват решенията, мненията и заповедите с дата и изходящ номер.

(3) Всички документи на ЦПО се издават в минимум два екземпляра – един на хартия и един на електронен носител.

(4) Всички документи на ЦПО се съхраняват минимум десет години.

(5) Общата отговорност за воденето на документацията е на главния администратор (координатор).

Чл. 44 (1) Документацията, свързана с учебния процес, се води от преподавателите.

(2) Документацията, свързана с приемането на курсисти, изпитите и издаването на свидетелствата за професионална квалификация, както и основната документация – учебни планове и програми и свързаните с тях решения се води от главния администратор (координатор).

Чл. 45 В ЦПО се води следната документация:

(1) Личен картон за всеки курсист, в съответствие с изискванията на Наредба 4 на МОН.

(2) Книга за регистриране на издадените свидетелства за професионална квалификация.

(3) Главна книга, в която се вписва цялата необходима информация за курсистите, учебния процес, текущия контрол, изпитите и всички издадени от Центъра документи.

§ 1 Документите на ЦПО се подпечатват с печата на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“.

§ 2 За всички въпроси неуредени в този Правилник, се прилага Законът за професионалното образование и обучение.