Водач със ски

Всичко необходимо за обучението

Професионална квалификация

Водач със ски

Цялата необходима информация за подготовка на  Водач със ски – разширяване на професионалната квалификация към професия Планински водач, провеждан от ЦПО към асоциация „Планини и хора“.

Имаш ли Въпроси?
Как да се запиша?

Информация

Относно записването и провеждането на курса за Водач със ски – разширяване на професионалната квалификация към професия Планински водач (трета степен на професионална квалификация: код 812020).

Очаквайте информация за вида и начина на провеждане на тестовете. Конкретни запитвания можете да отправите чрез формата за контакти в страница КОНТАКТИ

Кандидатите изпращат заявление на имейла на координатора (coordinator@planini.eu) или чрез ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ в този сайт. 

Обучението завършва с изпити по теория и практика и се удостоверява с Удостоверение за професионална квалификация.


Учебен план

За професионално обучение ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ по рамкова програма „е13“

Професионално направление:

812 Пътувания, туризъм и свободното време

Професия:

812020 Планински водач – разширяване на професионалната квалификациа – „водач със ски“

Специалност:

8120201 Туризъм

Степен на професионална квалификация:

III СПК

Ниво по НКР:

4

Ниво по EКР:

4

Продължителност на обучение:

до 4 месеца

Общ брой часове:

230

от които:

 

брой часове по теория:

64

брой часове по практика:

166

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма:

Квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище:

Придобита професия Планински Водач

 

УЧЕБЕН ПЛАН

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА,

ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

Видове професионална подготовка, учебни предмети/модули

Брой на учебните часове

Раздел А. Задължителни учебни часове

Теоретично обучение

Раздел А1. Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

2

Общ брой на учебните часове за раздел А1

2

Процент на учебните часове А1 спрямо общия брой задължителни учебни часове за раздел А

Не повече от 10%

Раздел А2. Отраслова професионална подготовка

3.

Организация на туризма и работния процес по време на ски преход

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

4

Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Топография и навигация в зимната планина

4

2.

Планинарство в зимни условия

12

3.

Долекарска помощ и транспортиране на пострадал по време на ски преход

8

4.

Тактико-техническа подготовка за придвижване по разнообразни

планински терени в зимни условия със ски

4

5.

Оцеляване при екстремални условия и бивакуване в зимни условия със ски

2

6.

Медико-биологични познания при придвижване със ски

2

7.

Физическа подготовка –  ски техника и особености на ски преходите

2

8.

Безопасност и превенция в зимни условия

18

9.

Организация и провеждане на туристически прояви през зимата с използване на ски

6

Общ брой на учебните часове за раздел А3

58

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2+раздел А3

62

Практическо обучение

Раздел А2. Отраслова професионална подготовка

 

Учебна практика

 

1.

Организация на туризма и работния процес по време на ски преход

  8

Общ брой на учебните часове за раздел А2

 

Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

Учебна практика

 

1.

Топография и навигация в зимната планина

8

2.

Планинарство в зимни условия

16

3.

Долекарска помощ и транспортиране на пострадал по време на ски преход

4

4.

Тактико-техническа подготовка за придвижване по разнообразни

планински терени в зимни условия със ски

8

5.

Оцеляване при екстремални условия и бивакуване

8

6.

Безопасност и превенция в зимни условия

28

7.

Организация и провеждане на туристически прояви през зимата с използване на ски

30

 

Производствена практика

 

1.

Работа с групи със ски в планината

24  

 

 

 

Общ брой на учебните часове за раздел А3

126

Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2+раздел АЗ

134

Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2+раздел А3

 

Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А

198

Раздел Б. Избираеми учебни часове

Разширена професионална подготовка

 

Учебна практика:

 

1.       

Особености на ски-преходите с детски групи

16

2.       

Обезопасяване на групата при инцидент в зимната планина

8

3.       

Евакуиране по най-бързия и безопасен начин от различни потенциално опасни места

8

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

32

Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А+Раздел Б

230

 

 

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНАТА ОТ КУРСИСТИТЕ ЛИЧНА ЕКИПИРОВКА
ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ

Одобрен от Учебно-методичния съвет на заседание от 8.11.2003 г.

 1. подходящи туристически обувки според сезона
 2. туристическа раница
 3. гети
 4. ръкавици
 5. шапка – зимна и шапка за слънце
 6. очила за слънце според сезона
 7. крем със слънцезащитен фактор
 8. щеки
 9. компас
 10. лична аптека
 11. пакет за оцеляване (кибрит, запалка, топлоизолиращо фолио)
 12. дъждобран
 13. челник
 14. нож
 15. прусек (6 мм/3 м) и карабинер
 16. пикел и котки – само за зимни условия
 17. манерка
 18. карта на района
 19. спален чувал – за зимни и летни условия
 20. шалте
 21. свирка
До
Центъра за професионално обучение
на планински водачи към
Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От: ………………………………………………………

 

ЕГН: ……………………………………………..

               (трите имена на кандидата) 
адрес: ………………………………………………….телефон: ………………………………………

e-mail: ………………………………………………….
моб. телефон: ………………………………..
  
Желая да премина курса за професионално обучение по професията „планински водач“, код 812020 по класификацията на Националната агенция за професионално образование и обучение, трета степен на професионална квалификация.
Форма на обучение: РЕДОВНАМОДУЛНА
                                                       (Заградате предпочитаното) 

Моля да бъда допуснат до входящите тестове за курс за професионално обучение на планински водачи.

Прилагам:
 

1. Медицинско свидетелство валидно за обучение във висши учебни заведения в Република България.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Платежно нареждане за платена такса за входящ тест.

  
София, ……………………….Подпис на кандидата:
                     (дата) 
Редовен курс
Плащане на една вноска
(цената се определя при записване на достатъчно кандидати, преди стартиране на курса)
Модулен курс
Плащане на една вноска
(цената се определя при записване на достатъчно кандидати, преди стартиране на курса)
Разсрочено плащане
Плащане на две вноски
(цената се определя при записване на достатъчно кандидати, преди стартиране на курса)

Запиши се на курс за планински водачи