Обучения

Всичко необходимо за обучение по професията „Планински водач“

Обучения по професията

Планински Водач

Курсове предлагани от ЦПО към „Планини и хора“

Центъра за професионално обучение към „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България провежда обучения за професия планински водач, отговарящ на законовите изисквания на Държавния образователен стандарт. Успешно изкаралите държавния изпит в края на обучението получават „Свидетелство за професионална квалификация“ по професия: „Планински водач, код 812020“, специалност: „Туризъм, код 8120201, Трета степен на професионална квалификация“.

Учебия център провежда и курсове за разширяване на професионалната квалификация за специализация за „Алпийски водач“, „Водач със ски“, „Водач с колело“ към професията „Планински водач“. Успешно изкаралите Държавния изпит получават „Удостоверение“ за професионално обучение и имат възможност за легалното практикуване на специализациите по основната професия „Планински водач“.

Програми

Обучение планински водачи
Обучение по програма

Планински водач

Първо ниво

Обучение алпийски водачи
Обучение по програма

Алпийски водач

Второ ниво

Водачи със ски
Обучение по програма

Водач със ски

Разширяване на  квалификация

Обучение вело водачи (800x480)
Обучение по програма

Водач с колело

Разширяване на  квалификация

Характеристика на професията

Планински Водач

Планинският водач е специалист, който обича и познава планините, умее да се движи и пребивава в тях и който е поел ангажимента да води човек или група хора в планината, с произтичащите от това отговорности, като им покаже най-доброто от нейната природа и своите познания.

 • Да води и придружава туристи или групи от туристи в планинска и природна среда.

 • Да упражнява професията „планински водач“ като свободна или в рамките на трудови правоотношения с туристически агенции, организации и институции.
 • Да практикува професията „планински водач“ целогодишно в зависимост от придобитата професионална квалификация.
 • Да приема ангажименти към клиентите само в рамките на своята квалификация.
 • Да информира клиентите за посещаваните места и за особеностите на околната среда; Да възпитава клиентите в уважение към планината, планинарска етика и екологично мислене.
 • Да уважава клиентите, независимо от техните планинарски или други способности.
 • Да оказва помощ на клиентите си в критични ситуации и да взема адекватни решения.
 • Да поддържа и подобрява непрекъснато своята планинарска подготовка, квалификация и обща култура.
 • Да познава и спазва специфичните правила, които са в сила за национални и природни паркове, защитени територии, архитектурни резервати и исторически паметници.
 • Да спазва етични отношения с останалите планински водачи, както и с агенциите и институциите, които го ангажират професионално.
 • Право да упражняват професията „планински водач“ имат лица, притежаващи удостоверение за правоспособност. Удостоверението се издава от държавна изпитна комисия, в която участват и представители на гилдията на планинските водачи.
 • Право на участие в курс за обучение имат лица навършили 18 години с диплома за средно образование, успешно издържали изпити по физическа издържливост, ориентиране и преминаване на трудни терени и представили медицинско свидетелство за здравословното си състояние. Придобилите квалификация в системата на професионалното образование и обучение получават право да упражняват професията „планински водач“ след полагане на изпит съгласно точка 3.3. и ако отговарят на останалите изисквания за това.
 • За допускане до изпита пред държавната комисия е необходимо кандидатът да е преминал редовен курс на обучение за планински водачи с продължителност не по-малка от една година. Курсът се провежда по единен учебен план.