Отчет на УС

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Отчет на УС за периода 04.2019 г. - 28.07.2020 г.

Планини и Хора

След решение на ОС на АПХ от 28.07.2020 г. отчета за работата на УС беше преработен и подготвен за приемане от следващото общо събрание.